быдзы


быдзы(быдзыр, быдзхэр)
1. грудь
ЩэкIэ пIорэ псэушъхьэмэ ящырхэр щэ зэрырагъашъоу яIэ орган
Янэ сабыир быдз ригъэшъуагъ
Чэмыр быдзиплI
2. ехьщ. носик
Псыр къызэрыкIрэ пэр
Самовар быдз
Щайныч быдзым зыгорэ Iуихьагъ

Толковый словарь адыгейского языка. - Майкоп, издание второе, переработанное. . . 2006.

Смотреть что такое "быдзы" в других словарях:

  • быдзы — з.б.п …   Орфографический словарь осетинского языка

  • бгъэ — I (бгъэр, бгъэхэр) грудь 1. Пкъышъолым щыщэу пшъэмрэ ныбашъхьэмрэ азыфагу илъыр ары Ыбгъэ мэузы Ыбгъэ орденыр хиз Шым ыбгъэ хамотым риутыгъ 2. Быдзы Сабыир ыбгъэ ешъо II (бгъэр, бгъэхэр) орел ЦунтхъэкIо бзыу лъэш Бгъэр къауи шъынэр ыхьыгъ Бгъэр… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ